Harran Üniversitesi Öğrenci Danışmanlık Yönergesi

 

Danışmanlar, öğrencilere eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik sorunlarının giderilmesi yönünden yardımcı olmak üzere, bölüm ve program başkanlıklarınca ilgili bölüm veya programın öğretim elemanları arasından görevlendirilirler. Görevlendirmeler, bilgi için dekanlık ve müdürlüklere bildirilir. Öğretim elemanları danışmanlık  görevini, öğrencileri mezun olana dek sürdürürler.

 

Danışmanlık görevi yapılırken aşağıdaki konular önemle dikkate alınacaktır.

 

1.       Danışmanlar öğrencilerle görüşme gün ve saatlerini kapılarında ilan edeceklerdir. Görüşme süresi haftada iki gün ve toplam iki saatten az olmayacaktır.

 

2.       Danışmanlar, öğrencilerle ilgili olmak üzere, fotoğraflı özel bilgi dosyası tutacaklardır. Dosyadaki bilgi formunun eksiksiz doldurulmasına dikkat edilecektir. Öğrenci verdiği bilgilerin doğruluğunu danışman önünde bilgi kartına atacağı imza ile onaylayacaktır.

 

3.       Her yarıyılda her bir öğrenci ile birisi ilk kaydı izleyen günlerde olmak üzere en az iki kez karşılıklı olarak görüşülecek, ilgili form doldurulacak ve doğruluğu imzalarla onaylanacaktır. İlk görüşmelerde özellikle öğrencinin mevcut barınma ve beslenme sorunları ile eğitimini sürdürebilmesinde ki varsa engeller ayrıntılı olarak belirlenerek bilgi kartlarına işlenecektir.

 

4.       Danışmanlar, yarıyıl başlarında öğrencinin başarı durumuna göre tekrar derslerine öncelik vermek, ders saati çakışmalarını önlemek ve yönetmelikte öngörülen kredi saat sınırlamalarını korumak şartı ile, o yarıyılda alınması gereken dersleri belirleyeceklerdir. Bu durum, doldurulan ders alma formunun öğrenci ve danışman tarafından imzalanarak OBİM'e teslimi ile belgelenecektir. Seçilen bu dersler, danışman tarafından öğrencinin kişisel not çizelgesine el ile işlenir. OBİM, seçilen dersleri bilgisayar ortamına aktarır. Hazırladığı ilk baskıyı danışmanına onaylatır. Veriler doğru ise; öğrenci, ve danışman kopyalarını çıkarır ve gönderir. Danışman imzalı asıl kopyayı öğrenci dosyasında saklar. Optik kodlu formlar OBIM'de toplanarak rektörlük öğrenci işlerine gönderilir.

 

5.       Her yarıyıl sonunda dönem sonu sınav sonuçları (final+büt.)  öğretim üyeleri tarafından 4 nüsha olarak hazırlanarak Bölüm (Program) Başkanlarına teslim edilir. Bu listelerin biri o bölümde muhafaza edilir. Bir nüshası danışmanına, iki nüshası da biri Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir. Öğrenci danışmanları danışmanı olduğu öğrencilerin notlarını öğrenciye ait transkriptlere bizzat işler. Mezuniyet durumunda öğrenci işlerince hazırlanan çıkış belgeleri danışmanın kontrolünden geçtikten sonra Danışman ve Bölüm Başkanınca onandıktan sonra Dekan veya Yüksekokul Müdürleri tarafından imzalanarak öğrenciye verilir.

 

6.       Ekonomik veya Sosyo-ekonomik nedenlerle gerilim yaşayan, bunalıma giren veya farklı ruh hali dolayısıyla rahatsızlık duyan öğrencilerin teşhis, telkin ve tedavileri için ilan edilecek günlerde psikolojik danışmanlık hizmeti verecek bir büro Üniversite Mediko-Sosyal Merkezinde açılacaktır. Bu konuda yardıma ihtiyacı olan öğrenciler, fakültelerine ayrılan gün ve saatlerde ilgili uzmanlardan yararlanabileceklerdir. Öğrencilerin eğitim saatleri dışında sportif faaliyetlerde bulunması; müzik ve  folklor çalışmalarıyla ilgilenmesi  internet ve bilgisayar kullanımına yönlendirilmesi ve kurulacak hobi merkezinde başarılı olduğu alanlarda el becerilerini geliştirmeleri özendirilecektir. Hava koşullarının uygun olduğu hafta sonlarında öğrencilerin guruplar halinde katılabilecekleri özendirici çevre gezileri ve yürüyüşlerin duyuru ve organizasyonu yapılacaktır. 

 

7.       Danışmanlık konusundaki bilgi akışının sağlanması ve gerekli bilgilerin güncelleştirilebilmesi için her bölüm bir de koordinatör danışman ve Fakülte ve Yüksekokullar' da Genel koordinatör danışman atayacaklardır. Genel koordinatör Fakülte Kurulunun Profesör veya Doçent üyeleri arasından bir yıl için seçilir. Koordinatör danışman çözümüne katkıda bulunamadığı önemli ve acil sorunları Fakülte veya Yüksekokul'un Genel koordinatör Danışmanına iletir.

 

8.       Genel koordinatörler, koordinatör Danışmanlardan aldıkları bilgi ve belgelerle özellikle ekonomik durumu müsait olmayan ve tahsil yapmayı gerçekten isteyen öğrencileri belirleyeceklerdir. Yardım almayı hak eden öğrenciler, Genel koordinatörlerin yapacakları sıralama ile yemek burs ve olabilecek diğer imkanlarından yararlandırılmak üzere, Üniversite Rektörlüğüne bildirilecektir.

 

9.       Danışmanlık hizmeti yönetmelikle verilen bir görevdir. İhmali halinde, sorumlular için yasal işlemleri başlatmak kaçınılmaz olacaktır.

 

10.   Ülkemizde her 3 insandan birisinin genç olması ve çeşitli zorluklarla eğitimini sürdürmeye çalışması konunun önemini belirlemektedir. Üniversite eğitimi, sadece dersliklerde, atölye ve laboratuarlarda sürdürülen bir bilgilendirme değil, yaşam boyu etkinliği görülen bir süreçtir. Üniversite eğitimi bir yaşam felsefesinin anlatılmasıdır. Danışmanlar bu felsefenin mimarlarıdır.

 

Dolayısıyla bu görevin tam ve eksiksiz olarak yapılması, en az örgün öğretim yükü kadar önemlidir ve gereklidir.